Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van afspraakjesknaller.be

afspraakjesknaller.be is een onderdeel van:

Donny King Media (eenmanszaak)
(0674.876.906)

Waterpolder 2 Bus A(postadres)
Maldegem
0032.468.359.783
info@www.afspraakjesknaller.be


Klik hier om het herroepings formulier te downloaden.

Op de inhoud en het gebruik van afspraakjesknaller.be zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van afspraakjesknaller.be houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. afspraakjesKNALLER behoudt zich het recht voor afspraakjesknaller.be alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op afspraakjesknaller.be/voorwaarden daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele website afspraakjesknaller.be en ieder gebruik ,waarbij aangemerkt ook ieder gebruik dat hiermee samenhangt.

Inhoud en gebruik van de website

AfspraakjesKNALLER kan geen verantwoording aanvaarden betreffende de via deze site aangeboden entertainment diensten, hij kan niet aansprakelijk worden gesteld als de inschrijving/deelname voor een gebruiker niet het gewenste resultaat oplevert. Deze dienst is niet bedoeld om, maar sluit niet uit dat fysiek contact, een relatie, of seks afspraak via deze site tot stand gebracht kan worden, ook hiervoor wordt hij door gebruikers gevrijwaard van alle aansprakelijkheid. Gebruikers kunnen, ook als dit niet is toegestaan, onjuiste informatie opgeven of de deelname van websites van afspraakjesKNALLER voor een ander ongeoorloofd doel gebruiken, voor dit ongeoorloofde of onwettige gebruik van de toepassing vanafspraakjesKNALLER is elke aansprakelijkheid van afspraakjesKNALLER uitgesloten. afspraakjesKNALLER kan de juistheid van de identiteit van haar gebruikers niet exact controleren of vaststellen, zeker wat betreft de persoonlijke kenmerken als geslacht, geboorte datum en uiterlijk, om die reden staat afspraakjesKNALLER niet in voor de juistheid, volledigheid of waarheidsgetrouwheid van aangemaakte en deelnemende profielen alsmede niet voor anderszins verstrekte informatie door gebruikers in de ruimste zin van het woord, noch aanvaardt zij daarvoor enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, waarbij vermeld dat onze service zowel natuurlijke profielen bevat die bijdragen aan entertainment doeleinde waarbij fysiek contact niet in alle gevallen mogelijk kan zijn. afspraakjesKNALLER aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade ontstaan door, voor of van het maken van afspraken en de mogelijke gevolgen daarvan en ongemakken die daaruit kunnen voortkomen, deelnemen is voor eigen risico.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van afspraakjesknaller.be, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan afspraakjesKNALLER, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van afspraakjesknaller.be, mag niets van afspraakjesknaller.be worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van afspraakjesKNALLER. U zal niet kopiëren, reproduceren, distribueren, commmercieel exploiteren, noch op enige andere vorm baten of winst maken van dergelijke materialen, noch zal u helpen/faciliteren van derden aan de acties zoals die hierboven vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op afspraakjesknaller.be is bedoeld voor commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. afspraakjesKNALLER spant zich in om de informatie op afspraakjesknaller.be zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. afspraakjesKNALLER sluit iedere aansprakelijkheid voor op afspraakjesknaller.be verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit.

Registratie

Iedere registratie vereist aan de Gebruiker om een correct, waarheidsgetrouw, actueel en volledig beeld weer te geven. In functie van de hoedanigheid van de Gebruiker kan bepaalde informatie absoluut noodzakelijk zijn om te vermelden. Deze verplichting geldt zowel bij de aanmaak van het Gebruikersprofiel als voor de toekomst. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker om achterhaalde informatie te corrigeren of verwijderen.

Ieder Gebruikersprofiel is strikt individueel, persoonlijk en confidentieel. De Gebruiker is op exclusieve wijze verantwoordelijk voor alle handelingen die met het Gebruikersprofiel gesteld worden en moet eveneens waken over de confidentialiteit van het Gebruikersprofiel, inclusief de inloggegevens. Elke inbreuk op het confidentiële karakter moet gemeld worden bij afspraakjesKNALLER zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

AfspraakjesKNALLER houdt geen actieve controle op aangemaakte Gebruikersprofielen maar behoudt zich wel het recht voor de gepaste maatregelen te nemen in de gevallen waar dit vereist wordt.

Beschikbaarheid

afspraakjesKNALLER spant zich in om afspraakjesknaller.be zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van afspraakjesknaller.be.

Hyperlinks

Hyperlinks op afspraakjesknaller.be kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan afspraakjesKNALLER. afspraakjesKNALLER biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door afspraakjesKNALLER worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op afspraakjesknaller.be wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar afspraakjesknaller.be verwijzen.

Feedback

Als onderdeel van ons streven naar uitmuntendheid, afspraakjesKNALLER verwelkomt uw opmerkingen en suggesties over bepaalde of alle van de voorwaarden en vermelde regels op de huidige Algemene Voorwaarden. Om bij te dragen met uw commentaar / suggestie, stuur een e-mail naar: info@www.afspraakjesknaller.be